Møtereferat årsmøte 6.oktober

Tid: kl 19-21 Sætre barneskole
19 frammøtte: Petter Haagensen, Christian Medin, Eva Alice Line, Cecilie Hogstad, Odd Anders Nilsen, Lidziya Vanahel Ulvenes, Katrine Jansen, Leif Ståle Nævestad, Belinda Hagen, Silvia Carina Busch, Birgitte Qvernstrøm, Elin S. Winnæss, Ola Granerud, Christopher Bjelland, Lisbeth Ay Syvertsen, Rannveig Valkvæ Seierstad, Kamilla Fjeldstad, Lillian Engen Nygård, Johan Fosen

Kort presentasjon av de fremmøtte. Innkalling har gått via rektorer på de respektive skolene – dette er noe FUG får hjelp til via kommunen.
Sak 1 Valg av møteleder – Petter Haagensen velges
Sak 2 Valg av referent – Eva Alice Line velges
Sak 3 Valg av to personer til å undertegne protokollen – Elin Stedje Winnæss + Lillian Engen Nygård
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden – Godkjennes

Sak 5 Styrets årsberetning
Det ble gjennomført seks møter skoleåret 2019 – 2020, og referatene er tilgjengelige på hjemmesiden til FUG Asker (www.fugasker.no) .
Merknad; gå inn og se hva man finner her – her ligger mye som kan være til hjelp. (F.ex lover/regler omkring hva man kan få tilgang til av klasselister som stadig er et tema for diskusjon – blant mye annet.)
Det første møtet etter at pandemien var et faktum ble utsatt, og de to siste møtene våren 2020 var nettbaserte.

FUG Asker har jobbet med følgende saker:
• Asker kommunes SFO-høring / nye SFO-vedtekter
• Etablering av FUG i nye Asker, etter kommunesammenslåing 1. januar 2020. Det ble gjennomført to fysiske møter og to nettbaserte møter etter dette.
• Gjennomgang av resultater fra Ungdata-undersøkelsen for nye Asker kommune
• Forsøk på etablering av arbeidsgrupper internt i FUG Asker. Dette er et ønske fordi man nødvendigvis må jobbe også mellom møtene hvis man skal få utført noe særlig. Alle får tilgang til et dokument hvor man kan knytte seg opp til andre med samme spesielle interesser for fordypning. Det vil bli sendt ut en link til dette. Her fører man inn hvem man er, hvem som er vara – og tema. Det har foreløpig ikke vært stor pågang – men det gir muligheter for den som ønsker.
• Digital dømmekraft og nettvett. Initiativtager til prosjekt ved Vettre skole er fortsatt interessert i å samarbeide mer med andre skoler. De har mye å tilby – et godt gjennomarbeidet konsept- og det er bare å ta kontakt. Mer utførlig informasjon og kontaktinfo ligger tilgjengelig bl.a på tidligere referat fra FUG.
• Personvernvurderinger i verktøyet Klassetrivsel
• Informasjon fra Rusforebyggende team
• Innspill til Asker kommunes «Handlingsprogram 2021-2024» (budsjettet til Asker kommune)
• Høringssvar til deler av ny opplæringslov (bl.a forslag om å legge ned FAU)i samarbeid med FUG Drammen. Det har vært stort engasjement i denne saken og mange reaksjoner. FUG Askers svar vil legges tilgjengelig på hjemmesiden
• Nye vedtekter for FUG(Foreldreutvalget for Grunnopplæringen) Asker

Spørsmål fra salen: har vi et budsjett i FUG Asker? Nei – ikke noe eget budsjett. Men hvis man engasjerer seg i større prosjekter som vil generere kostnader – vil man lett bli hørt i kommunen fordi vi er et forum som representerer alle grunnskolene.
Spørsmål fra salen: Dialogmøter med politikerne har falt ut i vinter pga Covid-19-situasjonen. Et ønske om at FUG etterspør om dette snart igangsettes igjen.
Spørsmål fra salen: Hvor får man tilgang til Asker kommunes årshjul? Kan man få en link til dette på FUGs hjemmeside?

Sak 6 Nye vedtekter – se eget vedlegg som sendt ut før generalforsamling
Store endringer siste år gjør det viktig å gjennomgå vedtektene nøye derfor settes det nå av god tid på denne saken på årsmøtet.
– Det er ønskelig at vi også skal inkludere de private skolene- ikke være kun for de kommunale skolene.
– Asker kommune har blitt en storkommune som inkluderer langt flere skoler enn da vedtektene først ble skrevet. Det foreslås at antall styremedlemmer går fra 7 til 12 for å få med alle sonene.
Spørsmål fra salen; kan vararepresentanter også velges inn i styret?
Spørsmål fra salen; skal leder velges på årsmøtet? Leder vil fortrinnsvis velges på årsmøtet- hvis ingen melder seg vil årsmøtet delegere valg av leder til styret som så konstituerer seg selv.
Spørsmål fra salen/Diskusjon: Er det formålstjenlig å velge representanter for kun 1 år? Vil man ikke bruke ett år på å komme inn i organisasjonen? Flere fremhever at det vil være for rigid å skulle ha 6 som velges for 1 år og 6 for 2 år. Det viktige er å få fylt plassene og tilstrebe kontinuitet. Representantene enes om at styret får frihet til å endre teksten slik at dette kommer fram. Det vil være uheldig dersom hele styret skiftes ut samtidig, men samtidig er det dumt dersom man går glipp av engasjerte kandidater fordi det er en plass til to års engasjement mens man har ett år igjen i FUG.
Spørsmål fra salen: Har Asker kommune et syn på at vi også åpner for private skoler? Når det står ”Skoleadministrasjonen” i vedtektene – hva innebærer dette? Avklaring; dette innebærer både skoleadministrasjonen i Asker kommune og også skoleadministrasjonen i de private skolene.
Samarbeidsavtalen med kommunen bør nå tas opp igjen med kommunen ettersom vi er etablert som en ”ny” organisasjon etter 1.1-2020.

Vedtektene lagt frem i eget vedlegg og fullstendig gjennomgått i årsmøtet vedtas enstemmig etter overstående diskusjon og presiseringer.

Sak 7 Valg av styremedlemmer
Kommentar: det bør legges inn på hjemmesida opplysninger om de som sitter i styret.
Det skal da i år velges 10 styremedlemmer. Landøya ( Chistian Medin) og Risenga (Eva Alice Line)soner har allerede en representant inn for ett år til. Det mangler representant fra Tofte sone på årsmøtet. Ellers er alle soner representert.
Spørsmål fra salen:
Hvor mange FUG-møter antar man det vil bli i året? 6 møter hvor alle deltar. Viktig at møtetiden holdes.
Hvor mange styremøter antar man det vil bli i tillegg? Ikke mange møter om noen. Man avklarer det meste digitalt. Men det kan være noe organisering.
Valg:
Solvang sone: Silvia Carina Busch – 2 år
Torstad; Belinda Hagen– 1 år
Vollen: Leif- Ståle Nævestad- 1 år
Hovedgården: stiller ikke med styremedlem på årsmøtet.
Tofte: stiller ikke med styremedlem på årsmøtet– representant fremmer ønske om at det tas kontakt med Andreas Bråsø
Borgen: Cecilie Hogstad- 2 år
Sætre: Johan Fosen 1 år
Spikkestad: Christopher Bjelland- 2 år
Røyken: Elin S. Winnæss- 2 år
Slemmestad: stiller ikke med styremedlem på årsmøtet.

Christian Medin velges til leder for ett år.

Det er ønskelig at styret tar kontakt med de sonene/kretsene som ikke har stilt med representant til styret.

Representanter til styret

Sak 8 Andre innkomne saker
Asker kommune vurderer å innføre Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse, og kommunen ser på en løsning der foreldre på noen av trinnene blir bedt om å svare, dvs. at foreldre ikke svarer hvert år.
1. Har FUG Asker innspill til å bruke Udirs foreldreundersøkelse? Undersøkelsen er bygd opp omkring ulike tema som man kan velge blant.
2. Har FUG Asker innspill til hvilke trinn som bør svare hvert år?

Informasjon om Foreldreundersøkelsen i skole, se: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen/

Diskusjon:
FAU bør være med å si noe om hvilke tema som velges ut fra undersøkelsen. Hvis man tar med hele undersøkelsen vil undersøkelsen bli for omfangsrik. Man kan velge 10 temaer totalt, men dette er også litt mye.
Oppfordring om at FUG-representantene går inn og ser på spørsmålene og får en diskusjon i sine FAU på hvilke spørsmål som bør tas opp. 1-2 bolker. Dette vil gi gode diskusjoner og vil kunne bedre skole-hjem-samarbeidet. Resultatene må fremlegges FAU i etterkant.
Det vil ikke koste skolen noe å gjennomføre denne undersøkelsen.
Udirs foreldreundersøkelse har blitt brukt i gamle Røyken. FAU har blitt fremlagt resultatene- men har ikke vært med å velge ut temaene.
Det har vært en foreldreundersøkelse også i gamle Asker, men ikke denne.
Hvis man har innspill til nye spørsmål – kan man sende henvendelse til Udir direkte. Udir ønsker innspill.
Hvilket trinn og hvor mange trinn? Diskusjon for og imot om hvorvidt alle trinn bør svare. 1. trinn bør kanskje utelates hvis undersøkelsen kommer på høsten. Men det er ønskelig at undersøkelsen settes inn tidlig – ex tidlig vår 1.trinn eller høst 2.trinn. Undersøkelsen i seg selv kan gi økt engasjement.

FAU-leder på Heggedal skole legger frem følgende sak:
Ang SFO: Det er stor variasjon i hva SFO inneholder og hvordan det er organisert. På Heggedal skole oppleves det at SFO har gått fra å være et godt, mangfoldig tilbud til å bli noe som ligner mer på oppbevaring. Det har kommet mange reaksjoner fra foreldre som ønsker at dette tas opp og gjøres noe med.
Dette er det stor interesse for å jobbe mer med i FUG. Dette vil bli en sak som tas opp igjen og som også skal arbeides med mellom møtene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *