Vedtekter

Vedtekter for Foreldreutvalget for grunnopplæring i Asker – Asker FUG

§ 1. FORMÅL

Asker FUG er fellesorgan for foreldrerådenes arbeidsutvalg (FAU) ved de kommunale grunnskolene i Asker kommune.

Asker FUG skal være et partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt og samordnende organ for FAU. Asker FUG skal engasjere seg i saker av felles interesse for skolene i kommunen, og arbeide for å sikre barna et best mulig skoletilbud .

Asker FUG skal nå formålet gjennom:

 • Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen
 • Være et høringsorgan og et rådgivende organ i saker av betydning for grunnskolene
 • Legge til rette for informasjonsarbeid og erfaringsutveksling mellom grunnskolene, og økt foreldreengasjement

§ 2. MEDLEMSKAP i ASKER FUG

Hver kommunal grunnskole i Asker kan velge en foreldrerepresentant til Asker FUG. Representanten bør være medlem av FAU. Representanten har stemmerett på årsmøte. Disse foreldrerepresentantene velger Asker FUG sitt styre på årsmøte. Representantene oppnevnes for minimum 1 år av gangen. Styret i Asker FUG skal ha beskjed om

representanten senest 14 dager før årsmøte. Ansatte i skoleadministrasjon i Asker kommune eller kommunestyrets medlemmer kan ikke være medlem i Asker FUG.

§ 3. ÅRSMØTE

Årsmøte er Asker FUG sin øverste myndighet.

Årsmøte skal avholdes hvert år. Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende minst syv dager før årsmøte.

Årsmøte skal behandle følgene saker:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent
 3. Valg av to personer til å undertegne referat fra årsmøte
 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 5. Styrets årsberetning(årsrapport)
 6. Eventuelle regnskap og budsjett
 7. Valg av 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret
 8. Andre innkomne saker

Årsmøte fatter beslutninger ved vanlig flertall (med unntak av vedtektsendringer og oppløsning). Det er foreldrerepresentanter etter § 2 som er til stede på årsmøte som har stemmerett.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis styret eller minst 1/3 av Asker FUGs foreldrerepresentanter krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme frist og på samme måte som ordinært årsmøte.

§ 4. STYRET

Asker FUG ledes mellom årsmøtene av styret. Styret består av 7 stk. Styret konstituerer seg selv. Styret skal ivareta følgende funksjoner: leder, nestleder, sekretær, kasserer, og styremedlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år. Ved etablering velges 4 styremedlemmer for 2 år og 3 styremedlem for 1 år. Dette for å sikre

kontinuitet i styre. Ved valg av styre skal følgende prinsipp legges til grunn så langt det er mulig: Styret består av 1

representant fra hver oppvekstsone i Asker. Styret skal bestå av representanter fra både barne-og ungdomstrinnet. Styret lager egen møteplan og oppretter selv arbeidsgrupper som styret finner behov for.

§ 5. MØTEORDNINGER/SAKSGANG

Det skrives referat fra styremøter. Referater distribueres til FAU ved grunnskolene.

§ 6. ØKONOMI

Styremedlemmer og øvrige foreldrerepresentanter i Asker FUG mottar ikke møtegodtgjørelse.

§ 7. SINGNATURRETT

Asker FUG tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Dette innebærer at disse i fellesskap har rett til å opptre og signere på vegne av Asker FUG. Fullmakten kan tilbakekalles av styret.

§ 8. VEDTEKTSENDRING

Endringer av Asker FUG sine vedtekter kan bare vedtas på årsmøte. Forslaget må være styret i hende minst 4 uker før møtet avholdes. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene på årsmøte.

§ 9. OPPLØSNING

Oppløsning av Asker FUG krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene på årsmøte.