Innkalling til årsmøte 21. september 2016

Innkalling til årsmøte i FUG Asker.

Møtet blir arrangert i Asker Rådhus, møterom Holmen-Vollen 21. september 19-21.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styre i hende minst 7 dager føre årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker.:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Valg av to personer til å undertegne referat fra årsmøte
  4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  5. Styrets årsberetning, se vedlegg
  6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

Styremedlemmer velges for 2 år, det er ønskelig at alle oppveksts soner skal være representert i styret.

  1. Andre innkomne saker

 

Vedlegg: