Referat 21.4.2016

FUG ASKER – STYREMØTE

Referat

Sted:   Asker Rådhus

Dato: 21.04.2016 klokken 19.00 -21.00

Deltakere:      Cato Hansen

Lars Gunnar Floa

Odd Anders Nilsen

Kristil Erla Håland

Maria Risberg

Øydis Torgersen

Morten Håland, Asker kommune (før saksgjenomgangen)

 

Ikke møtt:      Janicke Stadaas

Anne Merete Wedvik

Tony Ørsleie

 

Referent:       Lars Gunnar Floa

————————————————————————————————————-                         

 

Sak 16/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

 

Sak 16/15 Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent

 

Sak 16/16 Oppfølging av åpne saker

 

  1. SFO Flere foreldre mener at tre måneders oppsigelsestid tid er urimelig og at oppsigelsen gjelder fra den 1. i påbegynt måneden. (Oppsigelsestiden gjelder ikke i august måned). Se også sak 16/17 om differensierte SFO-satser.

Vedtak:

  • Spørsmål til Asker kommune:
  • FUG Asker er opptatt av at alle barn/familier skal ha mulighet til benytte SFO-tilbudet. Dette kan ha stor betydning for den enkelte og for skolemiljøet. Hvilke vurdering ligger til grunn for den betalingsordning som Asker kommune har i dag, herunder at satsene ikke differensieres etter inntekt, antall søsken mv. samt relativt høy betaling i ferier?
    • Hvilke vurderinger ligger til grunn for at man har 3 måneders oppsigelsestid på SFO? Dette kan i praksis betyr inntil 4 måneder dersom man sier opp i begynnelsen av en måned. FUG har fått innspill fra flere FAUer om at dette kan oppleves som vanskelig når familiesituasjonen endrer seg.

 

  1. Innlogging på Its Learning, sak fra Hvalstad skole

Flere foreldre opplever det som tungvint med innlogging via ID porten. Forslag om å utvikle en to trinns innloggingsprosess. Ikke sensitiv info kan nåes via vanlig ID og passord. Sensitiv informasjon via ID porten.
Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte etter at man har fått tilbakemelding på brukerundersøkelsen fra Blakstad skole.

 

 

  1. Utvikling av FUG- hjemmesiden www.fugasker.no (ref sak 15/14). Gjennomgang av forslag til hjemmesiden som er utarbeidet.

Vedtak:

Maria kontakter alle FAUer om FUGs hjemmeside og ber dem legge ut link til siden fra egen hjemmeside/mappe i Its learning

 

Sak 16/17 Innkomne nye saker

FAU Vardåsen vil melde inn en sak til FUG som gjelder betaling for SFO. Per i dag har ikke Asker kommune differensiert betaling for SFO, verken behovsprøvd rabatt eller søskenrabatt. Det er noen familier som ikke har råd til SFO, så dette er en sak der Asker kommune kan oppfordres til å få en ordning ala Oslo kommune. Se lenke til Oslo kommunes satser for Aktivitetsskolen (AKS).

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/pris-og-betaling/

Vedtaket: Se sak 16/16 – 1

 

Sak 16/18 Eventuelt

Ingen spesielle saker

Neste møte 26. mai kl. 1900 eller fredag 27.mai kl. 1800 hos Cato

——————–

Før gjennomgang av sakslista informerte Morten Håland fra Asker kommunen om nye SFO-tilbud: Idretts- og frilufts SFO og Kultur SFO. Se egen presentasjon.