Referat 27.5.2016

FUG ASKER – STYREMØTE

Referat

Sted:   Hos styrets leder

Dato: 27.05.2016 klokken 19.00 -21.00

Deltakere:      Cato Hansen

Odd Anders Nilsen

Kristil Erla Håland

Lars Gunnar Floa

 

Ikke møtt:      Janicke Stadaas

Anne Merete Wedvik

Tony Ørsleie

Maria Risberg

Øydis Torgersen

 

Referent:       Lars Gunnar Floa

————————————————————————————————————-                         

 

Sak 16/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

 

Sak 16/20 Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent

 

Sak 16/21 Oppfølging av åpne saker, sak 1 og 2 til diskusjon/avklaring med kommunen

  • Oppsigelsestid tid på SFO, sak fra Hvalstad skole Flere foreldre mener at tre måneders oppsigelsestid tid er urimelig, spesielt det at oppsigelsestiden først begynner å regnes fra slutten av måneden.

 

Vedtak: Svar fra Asker kommunen 9. mai tas til etterretning.

 

  1. Innlogging på Its Learning, sak fra Hvalstad skole

Flere foreldre opplever det som tungvint med innlogging via IDporten. Forslag om å utvikle en to trinns innloggingsprosess. Ikke sensitiv info kan nåes via vanlig ID og passord. Sensitiv informasjon via ID porten. Hva er status vedr tilbakemelding på brukerundersøkelsen fra Blakstad skole?

 

Vedtak: FUG følger opp saken, og ønsker å diskutere dette i et møte med kommunen i løpet av høsten.

 

 

Gjennomgang av forslag til hjemmesiden som er utarbeidet.
Vedtak: Hjemmesiden er nå operativ og denne saken kan derfor lukkes.

 

 

 

Sak 16/22: Innkomne nye saker

  1. Høringsforslag skolerute 2017-2018 for grunnskolen. Kommunen ønsker tilbakemelding fra FUG på denne om vi har anmerkninger eller ikke.

Vedtak: Styret har ingen kommentarer til høringsforslaget.

 

  1. Vedr Ballkjoleventet, det er ønskelig at en fra FUG er med i arrangement komiteen, ønsker noen av oss å stille seg disponibel?

Vedtak: Kristil Erla Håland stiller på vegne av FUG

 

Sak 16/23 Eventuelt

Neste styremøte møte. Torsdag 25. august i Rådhuset. Styreleder og sekretær utarbeider utkast til styrets årsberetning