Om oss

Foreldreutvalg for grunnopplæringen i Asker kommune (FUG Asker) ble stiftet høsten 2014. Utvalget skal arbeide for best mulig samarbeid mellom hjem og skole i Asker samt passe på at foreldre og elevers stemme blir hørt i saker som vedgår dem i kommunen. Se nettstedet til FUG nasjonalt for mer informasjon.

Organisering – etter sammenslåing av kommuner 01.01.2020 må vedtektene fornyes på årsmøtet høsten 2020

Alle foreldre ved en skole er medlem av Foreldrerådet. Fra foreldrerådet velges representanter til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). FAU har normalt månedlige møter med rektor der saker som handler om hjem-skole-samarbeid, elevens skolemiljø, arrangementer på skolene i foreldrenes regi, m.m. blir behandlet.

Alle kommunale grunnskoler i Asker kan være representert i FUG Asker.  

Det avholdes årsmøte hver høst, etter at de lokale FAUene har konstituert seg. Hvert FAU skal sende én representant til årsmøtet. På årsmøtet velges et styre.

I styret skal det sitte minst én person fra hver skolesone. Hver sone skal ha en vara i styret som stiller når styremedlemmet ikke kan. Styret har møte hver 6. uke, på torsdager.

Samarbeidsavtalen med Asker kommune

Bakgrunn og hensikt med FUG Asker

Asker FUG skal:

  • Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen
  • Være et høringsorgan og et rådgivende organ i saker av betydning for grunnskolene
  • Legge til rette for informasjonsarbeid og erfaringsutveksling mellom grunnskolene, og økt foreldreengasjement