Vedtekter

Vedtekter for Foreldreutvalget for grunnopplæring i Asker – Asker FUG

§ 1. FORMÅL
Asker FUG er fellesorgan for foreldrerådenes arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Asker kommune.
Asker FUG skal være et partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt og samordnende organ for FAU. Asker FUG skal engasjere seg i saker av felles interesse for skolene i kommunen, og arbeide for å sikre barna et best mulig skoletilbud.
Asker FUG skal nå formålet gjennom:
• Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen
• Være et høringsorgan og et rådgivende organ i saker av betydning for grunnskolene
• Legge til rette for informasjonsarbeid og erfaringsutveksling mellom grunnskolene, og økt foreldreengasjement.

§ 2. MEDLEMSKAP i ASKER FUG
Hver grunnskole i Asker kan velge en fast foreldrerepresentant til Asker FUG. Representanten bør være medlem av FAU. Representanten har stemmerett på årsmøte. Disse foreldrerepresentantene velger Asker FUG sitt styre på årsmøte. Representantene oppnevnes for minimum 1 år av gangen. I tillegg kan grunnskolene velge en vararepresentant til Asker FUG. Vararepresentantene har møte- og talerett på møtene i Asker FUG, men ikke stemmerett. Ansatte i skoleadministrasjon eller kommunestyrets medlemmer kan ikke være medlem i Asker FUG.

§ 3. ÅRSMØTE
Årsmøte er Asker FUG sin øverste myndighet.
Årsmøte skal avholdes hvert år. Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende minst syv dager før årsmøte.
Årsmøte skal behandle følgende saker:
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Valg av to personer til å undertegne protokoll fra årsmøte
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Styrets årsberetning(årsrapport)
6. Eventuelle regnskap og budsjett
7. Valg av 12 styremedlemmer
8. Andre innkomne saker
Årsmøte fatter beslutninger ved vanlig flertall, med unntak av vedtektsendringer og oppløsning. Ref. § 8.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis styret eller minst 1/3 av Asker FUG sinefaste foreldrerepresentanter krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme frist og på samme måte som ordinært årsmøte.

§ 4. STYRET
Asker FUG ledes mellom årsmøtene av styret. Styret består av 12 medlemmer. Årsmøtet velger leder. For øvrig konstituerer styret seg selv. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret skal ivareta følgende funksjoner: leder, nestleder, sekretær, kasserer, og styremedlemmer. Styremedlemmer velges for minst ett år. Ved valg av styre skal følgende prinsipp legges til grunn så langt det er mulig: Styret består av en representant fra hver av de 12 oppvekstsonene i Asker. Det er ønskelig med kontinuitet og en jevnest mulig fordeling av representanter som sitter i hhv 1 og 2 år Styret skal bestå av representanter fra både barne- og ungdomstrinnet. Styret lager egen møteplan og oppretter selv arbeidsgrupper som styret finner behov for.

§ 5. MØTEORDNINGER/SAKSGANG
Det skrives referat fra både ordinære møter og styremøter. Det må komme tydelig fram i referat hva som er vedtatt. Referater distribueres til FAU ved at de legges ut på Asker FUG sin hjemmeside.

§ 6. ØKONOMI
Styremedlemmer og øvrige foreldrerepresentanter i Asker FUG mottar ikke møtegodtgjørelse.

§ 7. SIGNATURRETT
Asker FUG tegnes av styreleder og nestleder i fellesskap. Dette innebærer at disse i fellesskap har rett til å opptre og signere på vegne av Asker FUG. Fullmakten kan tilbakekalles av styret.

§ 8. VEDTEKTSENDRING
Endringer av Asker FUG sine vedtekter kan bare vedtas på årsmøte. Forslaget må være styret i hende minst 4 uker før møtet avholdes. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene på årsmøte.

§ 9. OPPLØSNING
Oppløsning av Asker FUG krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene på årsmøte.